Onze werkwijze

Wat is een Eigen Kracht-conferentie en hoe werkt het?

In een Family Group Conference (FGC) of Eigen Kracht-conferentie (© OKS, NL) worden alle belangrijke personen rond iemand samengebracht om een plan uit te werken. Het gaat om familie, vrienden, buren, …

In dat plan staat wat de familie zelf zal doen – de ‘eigen krachten’ die ze wil inzetten – en waarvoor ze een beroep wil doen op professionele hulp.

De conferentie verloopt in vijf fases:

1. De voorbereiding

Als je al lang met problemen geconfronteerd wordt, ben je vaak moe, uitgeput en voel je je vaak geïsoleerd. Een grote bijeenkomst organiseren is misschien wel het laatste waar je aan denkt. Gaat er wel iemand komen? Gaat er geen ruzie zijn?

Een Eigen Kracht-conferentie vraagt een goede voorbereiding, waarbij een onafhankelijk coördinator de familie helpt bij alle stappen. Deze coördinator is zelf geen hulpverlener, maar een vrijwilliger die hiervoor een driedaagse training volgde èn bij elk traject de nodige supervisie en ondersteuning krijgt van de Eigen Kracht Centrale vzw.

2. De dag van de conferentie: informatieronde

De aanwezigen op de conferentie ontvangen in begrijpelijke taal alle informatie die ze willen en die nodig is om een goed plan te kunnen maken. Op dat ogenblik kunnen betrokken hulpverleners, indien gewenst, hun visie op de situatie toelichten. Daarnaast kunnen organisaties en hulpdiensten hun aanbod voorstellen. Alle deelnemers krijgen hier ook de kans om vragen te stellen.

3. De dag van de conferentie: besloten gedeelte

De coördinator en de eventuele aanwezige hulpverleners verlaten de zaal. Vervolgens overleggen de deelnemers die behoren tot het sociaal netwerk, vaak gedurende meerdere uren, met elkaar, tot er overeenstemming bestaat over een concreet plan.

4. De dag van de conferentie: voorstelling en acceptatie van het plan

Het plan wordt gepresenteerd aan de coördinator, deze overloopt met de familie of het plan voldoende concreet is en of alle praktische details werden genoteerd. Elk plan dat veilig en wettelijk is wordt onvoorwaardelijk geaccepteerd.

5. Evaluatie en bijsturing van het plan

Eén maand na de conferentie neemt de coördinator contact op met een aantal kernfiguren van de bijeenkomst om na te gaan of het plan werkt én om hen daar waar nodig op de afspraken in het plan te wijzen.
In het plan staat ook wie er initiatief zal nemen voor een nieuwe bijeenkomst als het plan bijsturing nodig heeft.

Wie kan er een beroep doen op Eigen Kracht-conferenties?

  • In principe komt iedereen die een probleem heeft, ongeacht leeftijd, in aanmerking voor een Eigen Kracht-conferentie. Denk hierbij aan: gezondheidsproblemen, armoede, eenzaamheid, verslaving, opvoedingsproblemen, schoolproblemen, huiselijk geweld, buurtproblemen, radicalisering, re-integratie van gedetineerden, sociaal isolement van ouderen, marginalisering van groepen in de samenleving, … Kortom elk moment waarop je ondersteuning kan gebruiken om samen met anderen een plan te maken voor de toekomst, kan de kiem vormen van een EK-traject.
  • In praktijk werd er de afgelopen 12 jaar met meer dan 350 trajecten vooral ervaring opgedaan met de werking van Eigen Kracht-conferenties binnen (jongeren)welzijn, hoofdzakelijk in Vlaanderen en Brussel. Daarbij en daarnaast had EK© ook positieve ervaringen in Vlaanderen rond burenruzies, conflicten in buurten en wijken, geestelijke gezondheidsproblematiek, detentie & re-integratie, senioren & langer thuis wonen, werkloosheid, …
  • Tot slot werden Eigen Kracht-conferenties al diverse keren met succes ingezet in een grootstedelijke en meertalige context.