Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Bedankt dat je onze website (http://eigenkrachtcentrale.be) bezoekt. De toegang tot en/of het gebruik van onze website en/of de daarop geplaatste informatie, zoals berichten, beschikbare documenten en/of de via daarmee verleende diensten impliceert dat je je als bezoeker volledig bewust en ge?nformeerd verklaart met alle voorwaarden en beperkingen zoals hierin vermeld en dat je deze integraal en zonder enig voorbehoud aanvaardt.

Eigenkracht-conferenties behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden steeds zonder kennisgeving te wijzigingen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de homepage van deze website en zullen automatisch van kracht worden na verschijning ervan.

2. Gebruik van de website

De website is enkel bestemd voor bezoekers; natuurlijke personen (zoals vrijwilligers of personen betrokken bij/informatie zoekende over Eigenkracht-conferenties vzw en rechtspersonen (zoals vrijwilligersorganisaties, organisaties zonder winstoogmerk, verenigingen en/of lokale besturen) en kan enkel worden gebruikt na aanvaarding van alle voorwaarden en beperkingen vermeld in deze gebruiksvoorwaarden.

De bezoeker garandeert dat de gegevens die deze meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die de bezoeker daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de bezoeker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de website http://eigenkrachtcentrale.be.

De bezoeker van de website is zich ervan bewust en aanvaardt dat het Eigenkracht-conferenties vzw steeds en zonder enige kennisgeving:

– de website en de inhoud ervan automatisch kan updaten en dat de voorwaarden en beperkingen hierin bepaald automatisch daarop van toepassing zullen zijn;

– de door jou bezorgde inhoud of informatie, die is geplaatst of verstuurd via de website of via doorverwijzingen/invulformulieren verkregen via de website kan wijzigen of verwijderen volgens de eigen discretionaire beslissing van Eigenkracht-conferenties vzw.

– Eigenkracht-conferenties vzw kan op ieder ogenblik en zonder enige termijn, een bezoeker de toegang en/of het gebruik van de website beletten en verbieden zonder dat hiertegen enig beroep open staat. Deze beslissing zal via een melding op de website aan de bezoeker kenbaar gemaakt worden.

Indien een bezoeker meent dat bepaalde informatie onrechtmatig of aanstootgevend is, kan die contact opnemen met de via de rubriek Contact op de website of via e-mail: [email protected].

3. Intellectuele eigendom

a) De website, zowel de structuur als de inhoud, zoals, maar niet beperkt tot, teksten, tekens, berichten, gegevens, commentaar, afbeeldingen, benamingen, foto?s en software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke rechtstreekse of onrechtstreekse inbreuk op deze rechten is strikt verboden. Van de website mag niets worden gewijzigd, vermenigvuldigd, overgedragen, verdeeld, verspreid of gereproduceerd, als metatag (zowel in HTML als XHTML) op andere websites worden gebruikt of op enige andere wijze worden overgedragen aan derden of daarop gebruiksrechten worden verleend zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke rechthebbende. Zo is het onder meer verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de rechthebbende informatie van de website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

b) Elke bezoeker van de website verleent, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het posten, plaatsen of versturen van informatie via de website op alle intellectuele eigendomsrechten op voormelde informatie een overdraagbaar, onherroepelijk, niet-exclusief gebruiksrecht aan Eigenkracht-conferenties vzw en alle bezoekers van de website, wereldwijd, kosteloos en voor de volledige duur van de respectievelijke rechten teneinde op of via de website te worden gebruikt voor het doel van de website op om het even welke exploitatiewijze (zoals het reproduceren, ontwikkelen, opslaan, weergeven, gebruiken, distribueren, publiceren wijzigen, vervaardigen van afgeleide werken, aanpassen, verwijderen enz.). De bezoeker doet hierbij uitdrukkelijk afstand van het recht om het eigenaarschap op de voormelde informatie door hem op de website geplaatste informatie uit te oefenen. De bezoeker geeft hierbij de uitdrukkelijke toestemming aan Eigenkracht-conferenties vzw om alle wijzigingen uit te voeren, met inbegrip van vernietigingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het normale gebruik van de hierboven vermelde informatie op of via de website. De bezoeker doet uitdrukkelijk afstand van zijn/haar recht om zich tegen dergelijke wijzigingen te verzetten, tenzij hij/zij aantoont dat zij afbreuk doen aan zijn/haar eer of reputatie.

c) Iedere bezoeker erkent en garandeert dat hij/zij over de nodige rechten beschikt om de hierboven vermelde licentie te verlenen en vrijwaart de hele organisatie van Eigenkracht-conferenties vzw voor alle schade die zou ontstaan wegens een (beweerde) inbreuk op de rechten van derden in dit verband. Voor zover als nodig maakt de bezoeker zich sterk dat de respectievelijke rechthebbende de hierboven vermelde bepalingen naleeft.

d) Volgens de voorwaarden en beperkingen hierin bepaald en voor zover Eigenkracht-conferenties vzw hierover kan beschikken, verleent het jou als bezoeker een niet-overdraagbaar, herroepelijk, niet-exclusief gebruiksrecht op alle intellectuele eigendomsrechten op de website om deze wereldwijd, kosteloos en voor de volledige duur van de respectievelijke rechten te gebruiken voor het doel van de website op om het even welke exploitatiewijze met de correcte vermelding van de oorspronkelijke informatie bron (http://eigenkrachtcentrale.be)

4. Gerechtelijke geschillen

Door jezelf toegang te verschaffen tot de website/het platform van Eigenkracht-conferenties vzw, ga je als bezoeker ermee akkoord dat alle zaken tussen jou als bezoek en Eigenkracht-conferenties vzw in verband met deze website (en al de diensten en materiaal hier aan verbonden) exclusief worden beheerst door het Belgische recht.